تخفیف
 
 
 

���������� �������� ���������� ������ ������������ ������������ ���� ������ ����������

کد:157
نام دوره: آموزش تصویری جمله سازی و مکالمه سطح پایه تا متوسط
تعداد کل ساعات آموزشی: 20 ساعت
هزینه کل: 430000 تومان
تعداد ساعات هر هفته: 4
تعداد هفته مورد نیاز: 5
هزینه هر هفته: 86000
توضیحات: یک نمونه از پکیج آموزشی کتاب Speak Now 1 سطح پایه مکالمه
کد:156
نام دوره: آموزش تصویری جمله سازی و مکالمه سطح متوسط تا نیمه پیشرفته
تعداد کل ساعات آموزشی: 20 ساعت
هزینه کل: 430000 تومان
تعداد ساعات هر هفته: 4
تعداد هفته مورد نیاز: 5
هزینه هر هفته: 86000
توضیحات: یک نمونه از پکیج آموزشی کتاب مکامه متوسط Speak Now 2
کد:155
نام دوره: آموزش تصویری جمله سازی و مکالمه سطح پیشرفته
تعداد کل ساعات آموزشی: 40 ساعت
هزینه کل: 860000 تومان
تعداد ساعات هر هفته: 8
تعداد هفته مورد نیاز: 5
هزینه هر هفته: 172000
توضیحات: یک نمونه از پکیج آموزشی دو کتاب Speak Now 3 and 4 سطح پیشرفته مکالمه