تخفیف
 
 
 

���������� ������ ������ ���� �������� ������������ ������������ �� ���������� ������������

کد:177
نام دوره: ثبت نام فرصت های بورسیه تحصیلی و استادیاری
تعداد کل ساعات آموزشی: 1 ساعت
هزینه کل: 700000 تومان
تعداد ساعات هر هفته: 1
تعداد هفته مورد نیاز: 1
هزینه هر هفته: 700000
توضیحات: فیلم مشاوره تهیه شده برای کد فرصت 451 (ثبت نام استاد دانشگاهی در کشور آمریکا) - ثبت درخواست و جستجوی فرصت ها از طریق سایت
کد:170
نام دوره: دوره بورسیه و ویزای تحصیلی - این هزینه برای کل دوره ثبت نام 10 فرصت با موافقت شما است
تعداد کل ساعات آموزشی: 1 ساعت
هزینه کل: 7000000 تومان
تعداد ساعات هر هفته: 1
تعداد هفته مورد نیاز: 1
هزینه هر هفته: 7000000
توضیحات: یک نمونه از ثبت نام ها در طول دوره پیگیری "بورسیه و ویزای تحصیلی"